~

00-830 Warszawa, ul. Pańska 59 
tel. 601 560 053
rok zał. 1976

Biuro Towarzystwa czynne - patrz program


HISTORIA STOWARZYSZENIA

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne jest kontynuatorem tradycji stowarzyszeń parapsychologicznych istniejących w latach międzywojennych. Do 1938 r. działało ich wiele, a w Warszawie cztery: Polskie Towarzystwo Badań Psychicznych (1920 r. - prezes prof. inż. Alfons Crawier); Warszawskie Towarzystwo Psycho-fizyczne (1921 r. - prezes Prosper Szmurło);  Polskie Towarzystwo Metapsychiczne (1927 r. - prezes Tadeusz Sokołowski); Polskie Stowarzyszenie Metapsychiczne im. drą Juliana Ochorowicza (1927).

W roku 1938 nastąpiło zjednoczenie organizacji o podobnych celach działających na terenie Rzeczypospolitej w Polskie Towarzystwo Parapsychologiczne z prezesem prof. A. Grawierem. W PRL pierwszą próbą działal­ności psychotronicznej było utworzenie w końcu 1972 r. z inicjatywy mgra Lecha E. Stefańskiego i Bogusława Choińskiego Międzynaukowej (inter­dyscyplinarnej) Sekcji Parapsychologieznej przy Klubie „3 Kontynenty”.

W roku 1976 powstało Stowarzyszenie Radiestetów utworzone przez grupę osób działających w Sekcji Psychotroniki Polskiego Towarzystwa Cyberne­tycznego. W dniu 11 czerwca 1980 roku zostało zarejestrowane jako Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie, które m.in. (w latach 1981 – 1983) było organizatorem pierwszych zakrojonych na skalę ogólnopolską sympo­zjów z zakresu parapsychologii. W dniu 12 grudnia 1983 roku zmienia na­zwę na Towarzystwo Psychotroniczne w Warszawie - jako bardziej adekwatną do charakteru działalności. Kontynuując działalność

 Foto: Prezes PTP - Z. Telesińska

          Stowarzyszenia Radiestetów organizuje trzecie sympozjum „Psychotronika 85”. Jako pierwsze wydaje Biuletyn Psychotronika „Trzecie oko”. Prezes mgr Lech E. Stefański podejmuje wiele starań w celu integracji polskiego ruchu psychotronicznego i jego wysiłki zostają uwieńczone sukcesem - 5 lutego 1987 r. zostaje zarejestrowane Polskie Towarzystwo Psychotroniczne z powstałymi 24 oddziałami na terenie kraju. Prezesem zostaje mgr Lech E. Stefański. Od 1989 r. prezesem PTP jest mgr inż. Zofia Telesińska-Bratek.

mgr inż. Zofia Telesińska-Bratek - prezes PTP - w czasie zajęć z radiestezji

Przemiany polityczno-gospodarcze w kraju odbiły się równiej na funkcjonowaniu Towarzystwa. Wiele oddziałów ze względów finansowych zawiesiło działalność, a część usamodzielniła się tworząc regionalne Stowarzyszenia, co dawało im lepsze możliwości przetrwania.

Wiele gości z całego świata odwiedzało PTP i prezentowało swoje umiejętności..
Hiromu Nagao - healer by God
Osaka - Japonia

Foto: Gość z Osaki - Hiromu Nagao

        Wobec panujących praw „wolnego rynku”, rosnącej konkurencji związanej z powstawaniem szeregu organizacji o podobnym profilu działalności i zalewem kraju przez rodzimych i obcych „uzdrawiaczy i innych „cudotwórców”, Polskie Towarzystwo Psychotroniczne stara się utrzymać opinię wiarygodnej, rzetelnej i uczciwej organizacji zrzeszającej wielu doskonałych fachowców z różnych dziedzin psychotroniki, uhonorowanych dyplomami „Ekspert w zakresie ”. PTP przyznało również wielu znanym psychotronikom nie tylko z Towarzystwa - DYPLOM HONOROWY „Rzeczoznawca w zakresie psychotroniki”. Jak bardzo obydwa te dyplomy liczą się w kraju i za granicą świadczy fakt, że o ich przyznanie zwraca się do PTP wielu znanych bioenergoterapeutów i radiestetów nie należących do Towarzystwa

Foto: Swami Samantananda

Swami Samantananda - następca Swamiego Muktanandy - prezentował medytację wg. tradycji "Sitha-Joga"

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne powstało w innej epoce, kontynu­uje swoją działalność mając uznanie świata medycznego, naukowego, wymiaru sprawiedliwości, mediów, ale przede wszystkim rzesz ludzi, którym w ciągu szeregu lat swego istnienia pomogło w przedziwnych kłopotach i tragediach - i to jest ogromny sukces całej polskiej psychotroniki.

Foto: Z obchodów 25-lecia

Foto: Z obchodów 25-lecia

Z obchodów 25-lecia PTP