(archiwum) Wizje i praktyka Świata Duchowego

Światy Duchowe, to przestrzeń, którą koniecznie trzeba zrozumieć i „ogarnąć”, by spokojnie funkcjonować na co dzień.
Ciekawe postrzeganie tychże ma autor wtorkowego spotkania:

Tomasz Savoya

Zagadnie, które będa poruszone, to:

 • Metoda działania
 • Dusza i ciało
 • Pochodzenie dusz
 • Nasi opiekunowie
 • Rozmowy z Aniołami i Opiekunami
 • Pomoc Archanielska w życiu codziennym
 • Codzienne doskonalenie i pogłębianie wiedzy
 • Metody uzdrawiania i oczyszczania
 • Praca w zespołach

Zagajenie red. portalu:

Wieloświaty duchowe to koncepcja, która występuje w wielu tradycjach religijnych i filozoficznych na całym świecie. W skrócie, ideą wieloświatów duchowych jest to, że istnieją inne światy, wymiary lub poziomy istnienia, w których żyją istoty duchowe. W tych wymiarach rzeczywistość jest inna niż ta, którą doświadczamy w naszej codziennej rzeczywistości.

W wyobraźni ludzi, idee wieloświatów duchowych przybierają różne formy, w zależności od kultury, w której się wychowali i wierzą. Na przykład, w hinduizmie i buddyzmie, istnieją różne poziomy bytowania, zwane sferami lub światami, a każdy z nich ma swoje własne cechy i hierarchię. W wierzeniach afrykańskich i amerykańskich tubylczych, różne duchy zamieszkują różne obszary geograficzne, a także poszczególne przedmioty, takie jak drzewa, skały i rzeki, mają swoje własne dusze.

W innych kulturach, takich jak hinduizm i sufizm, praktyki medytacyjne i mistyczne mają na celu otwarcie umysłu na te inne wymiary rzeczywistości, aby móc doświadczyć ich bezpośrednio. W kulturze Zachodu, idea wieloświatów duchowych często pojawia się w literaturze fantastycznej i science fiction, gdzie opisywane są fikcyjne światy, które są poza naszym zwykłym doświadczeniem.

CHRZEŚCIAŃSTWO A ZIEMSKIE ŚWIATY DUCHOWE

W tradycji chrześcijańskiej istnieje pojęcie duchowych wymiarów rzeczywistości, choć nie jest ono tak rozwinięte jak w niektórych innych religiach.

Według chrześcijaństwa, istnieją dwa duchowe wymiary rzeczywistości: niebo i piekło. Niebo to miejsce wiecznej chwały, gdzie zbawieni po śmierci będą przebywać z Bogiem, natomiast piekło to miejsce wiecznego potępienia, gdzie osoby odrzucające Boga spędzą wieczność.

W chrześcijańskiej teologii istnieją również różne koncepcje dotyczące stanów pośrednich, takich jak czyściec, gdzie dusze oczyszczają się z grzechów przed wejściem do nieba. Jednak te koncepcje nie są uznane przez wszystkie kościoły chrześcijańskie.

W chrześcijaństwie, idea duchowych wymiarów rzeczywistości często pojawia się w kontekście eschatologii, czyli nauki o końcu świata i ostatecznym sądzie. Wierzy się, że w dniu Sądu Ostatecznego, wszyscy ludzie zostaną osądzeni i złożą rachunek za swoje życie. Według tej koncepcji, tańce pomiędzy duchowymi wymiarami rzeczywistości będą decydować o wiecznym losie każdej duszy.

W chrześcijaństwie istnieje koncepcja duchowych bytów ziemskich, a mianowicie aniołów i demonów. Aniołowie są duchowymi istotami, które są uznawane za posłańców Bożych i służą Mu jako słudzy i strażnicy. W Biblii anioły pojawiają się wielokrotnie, a ich działalność jest związana z wykonywaniem różnych zadań, takich jak przekazywanie wiadomości od Boga, pełnienie funkcji ochronnych i uczestniczenie w walce ze złem.

Demonami natomiast są duchowe istoty, które sprzeciwiły się Bogu i wypadły z Jego łaski. Wierzy się, że demoni działają w opozycji do woli Bożej i starają się zwodzić ludzi na drodze do grzechu i odrzucenia Boga. W Biblii demonami nazywa się również diabłami, szatanami lub złymi duchami.

W chrześcijaństwie istnieją również koncepcje dotyczące istot duchowych, które nie są ani aniołami, ani demonami. Należą do nich m.in. dusze ludzi, które po śmierci pozostają w stanie pośrednim, takim jak czyściec, oraz duchy zmarłych, które nie zawsze uważane są za istoty dobre lub złe.

Istnieją różne rodzaje aniołów w tradycji chrześcijańskiej. Jednym z najbardziej znanych i wpływowych w teologii chrześcijańskiej są aniołowie stróżowie, którzy są związani z opieką nad ludźmi i towarzyszeniem im na drodze do zbawienia. W katolicyzmie i prawosławiu wierzy się, że każdy człowiek posiada swojego anioła stróża.

Innymi rodzajami aniołów są m.in. cherubiny, serafiny i archaniołowie. Cherubiny to aniołowie, którzy według Biblii pełnią funkcję strażników wejścia do raju. Serafiny są przedstawiane jako aniołowie, którzy otaczają tron Boży i chwalą Go nieustannie. Archaniołowie to aniołowie, którzy są szczególnie ważni w historii zbawienia i odgrywają istotną rolę w wydarzeniach opisanych w Biblii, np. Archanioł Michał, który walczył z szatanem.

W tradycji chrześcijańskiej wierzy się również, że istnieją upadłe anioły, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu i zostali wyrzuceni z Nieba. Najbardziej znanym z nich jest szatan, który jest przedstawiany jako główny wróg Boga i człowieka. Inne upadłe anioły to m.in. demony i diabły, które według wiary chrześcijańskiej prowadzą walkę z dobrem i szukają zniszczenia ludzkości.

Według niektórych źródeł chrześcijańskich, do najważniejszych demonów należą m.in.:

 • Szatan (Lucyfer) – upadły anioł, który stał się arcywrogiem Boga i ludzi, przewodnik duchów demonicznych;
 • Belial – demon zepsucia, rozwiązłości i nieprawości;
 • Asmodeusz – demon zmysłowości, namiętności i rozpusty;
 • Legion – demon wielokrotny, który miał opętać mężczyznę i zamieszkać w stadzie świń (opowieść ta znajduje się w Ewangelii Marka).

Ważne jest jednak, aby pamiętać, że wiara w imiona demonów i ich cechy jest tematem kontrowersyjnym w chrześcijaństwie. Niektórzy uważają, że skupianie się na nich może prowadzić do niezdrowej fascynacji demonologią i powodować zaniedbywanie ważniejszych aspektów wiary, takich jak miłość do Boga i bliźniego.

W chrześcijaństwie aniołowie są uważani za realne istoty duchowe, które mają wpływ na życie ludzi i świata. Wiara w aniołów jest ważnym elementem doktryny chrześcijańskiej i ma wiele znaczeń teologicznych i praktycznych dla wierzących.

 • Archanioł Gabriel – posłaniec Boży, który przekazał Maryi, że urodzi syna Bożego;
 • Archanioł Michał – wojownik Boży, który walczył ze Szatanem i duchami nieczystymi;
 • Archanioł Rafał – opiekun podróżujących i uzdrowiciel;
 • Anioł Stróż – anioł mianowany przez Boga, aby opiekować się człowiekiem, chronić go i prowadzić po drodze życia.

Niektóre cechy aniołów, które wymieniają teologiczne źródła chrześcijańskie, to m.in.:

 • posłuszeństwo Bogu i wykonywanie Jego woli;
 • bezgraniczna miłość i dobroć;
 • ochrona i opieka nad ludźmi;
 • pełnienie roli przewodników duchowych dla ludzi;
 • modlitwa i uwielbienie Boga.

Wszystkie anioły uważane są za duchowe istoty doskonałe, które służą Bogu i są Jego wysłannikami na ziemi. W chrześcijaństwie wiara w anioły jest bardzo ważna i uważa się, że ludzie mogą modlić się do aniołów i prosić o ich opiekę oraz wstawiennictwo u Boga.

INNE KULTURY I RELIGIE A ZIEMSKIE ŚWIATY DUCHOWE

Istnieją kultury i religie, w których szczególnie kultywuje się wiarę w duchowość ziemską oraz istnienie różnego rodzaju istot duchowych.

Jednym z przykładów takiej kultury jest animizm, który występuje m.in. wśród rdzennej ludności Ameryki Południowej, Azji, Afryki czy Australii. Animizm zakłada, że wszystkie rzeczy mają dusze i duchy, a świat fizyczny i świat duchowy są ze sobą ściśle związane. Wierzy się, że istnieją duchowe istoty ziemskie, takie jak duchy przodków, duchy natury, duchy zwierząt, które mają wpływ na życie ludzi i muszą być szanowane i czczone.

Innym przykładem kultury, w której wierzy się w duchowość ziemską, jest hinduizm. W hinduizmie istnieją różne rodzaje duchowych bytów ziemskich, takich jak dewowie i dewi, duchy zmarłych, a także boginie Matka Ziemia i Matka Woda. Wiara w te istoty duchowe jest ściśle związana z koncepcją cyklu narodzin i śmierci, reinkarnacji oraz karmy.

Wiele tradycyjnych religii afrykańskich również kultywuje wiarę w duchowość ziemską i istnienie różnego rodzaju istot duchowych, takich jak duchy przodków, duchy natury czy duchy zwierząt. Wiara w te istoty jest związana z koncepcją społecznej i duchowej harmonii oraz zasadami etycznymi i moralnymi.

Wiara w ziemskie światy duchowe ma dla ludzi różne znaczenie psychologiczne, które może mieć wpływ na ich życie w różnych aspektach. Oto kilka potencjalnych powodów, dla których ludzie mogą wierzyć w duchowość ziemską:

 1. Potrzeba sensu i celu życia – Wiara w istnienie duchowych bytów ziemskich może pomóc ludziom w znalezieniu sensu i celu w swoim życiu. Wiara w to, że istnieje coś więcej niż tylko materialny świat, może pomóc ludziom poczuć się związani z czymś większym niż oni sami i uzyskać poczucie, że ich życie ma głębszy sens.
 2. Potrzeba poczucia kontroli – Wiara w istnienie duchowych bytów ziemskich może pomóc ludziom poczuć się bardziej kontrolujący swoje życie. Wierząc, że istnieją duchowe istoty, które mają wpływ na ich życie, ludzie mogą szukać sposobów na to, aby zyskać łaskę tych istot i uniknąć ich gniewu, co daje im poczucie kontroli nad własnym losem.
 3. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa – Wiara w istnienie duchowych bytów ziemskich może pomóc ludziom poczuć się bezpiecznie. Wierząc, że istnieją duchowe istoty, które czuwają nad nimi, ludzie mogą poczuć się chronieni i mają nadzieję na ochronę przed różnymi zagrożeniami.
 4. Potrzeba poczucia jedności z naturą – Wiara w istnienie duchowych bytów ziemskich może pomóc ludziom poczuć się bardziej związani z naturą. Wierząc, że istnieją duchowe istoty, które reprezentują różne aspekty natury, ludzie mogą poczuć się bardziej zintegrowani z nią i bardziej odpowiedzialni za jej ochronę.
 5. Potrzeba poczucia duchowego rozwoju – Wiara w istnienie duchowych bytów ziemskich może pomóc ludziom w rozwoju duchowym. Wierząc, że istnieją duchowe istoty, które reprezentują różne aspekty duchowości, ludzie mogą szukać sposobów na rozwijanie swojej duchowości poprzez kontakt z tymi istotami.

PODSUMOWUJĄC:
ZAPRASZAMY, MOŻE PREZENTOWANY PRZEZ AUTORA SPOTKANIA MODEL ŚWIATÓW DUCHOWYCH, POMOŻE CI W CODZIENNYCH ZMAGANIACH 🙂

Warunki uczestnictwa w poniedziałkowych spotkaniach:
Dla Członków Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego i członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Radiestezji wstęp wolny, pozostałych uczestników prosimy o min. 10 PLN wsparcia naszych Celów Statutowych. Problemy z kaską? – rozumiemy i prosimy o „zrekompensowanie” radością ze wspólnego spotkania oraz swoją aktywnością w dyskusji po części oficjalnej 🙂

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
Adres: ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra „Dworzec Wileński”

POLECAMY KOMUNIKACJĘ MIEJSKĄ
bo skoro centrum (prawobrzeżne) Warszawy, to i
strefa płatnego parkowania w dni robocze do godz. 20:00
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ KOMUNIKACJĄ (pod)MIEJSKĄ i

nasze DANE KONTAKTOWE

°

możesz ten wpis wydrukować, zapisać jako PDF lub podać dalej za pomocą wielu poniższych opcji:
Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: