Statut PTP

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTRONICZNEGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Psychotroniczne jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych zainteresowanych psychotroniką oraz zagadnieniami pokrewnymi.
 2. Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Polsce.
 3. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Polski i zagranica zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
 2. Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Towarzystwo może być członkiem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 3

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci oraz odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

Działalność władz Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 5

Celem Towarzystwa jest:

 1. Poznawanie i badanie zjawisk psychotronicznych i pokrewnych oraz wypracowanie i rozwijanie metod racjonalnego wykorzystania tych zjawisk dla dobra ogółu społeczeństwa.
 2. Upowszechnianie wiedzy psychotronicznej dla rozwoju psychofizycznego człowieka, a także konieczności ochrony środowiska biologicznego.
 3. Rozwijanie u osób zainteresowanych ich zdolności psychotronicznych i innych pokrewnych zdolności, m.in. do tzw. „paranormalnego” odbioru informacji, poprzez stosowanie ćwiczeń psychotronicznych.
 4. Wykorzystywanie metod psychotronicznych do podnoszenia sprawności psychofizycznej osób.
 5. Prowadzenie badań w zakresie psychotroniki i zagadnień pokrewnych.

§ 6

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne realizuje swoje cele z zachowaniem wymogów odpowiednich przepisów prawa poprzez:

 1. Opracowywanie i wykonywanie sprzętu służącego do badania i mierzenia zjawisk psychotronicznych i pokrewnych oraz innych wyrobów potrzebnych do działalności psychotronicznej na użytek własny oraz zainteresowanych osób prawnych i fizycznych – po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
 2. Organizowanie w skali kraju kursów oraz innych form szkolenia w zakresie dorobku wiedzy psychotronicznej, rozwijania uzdolnień psychotronicznych, kształcenia ekspertów (specjalistów).
 3. Organizowanie wewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie psychotroniki oraz zagadnień pokrewnych, a także, na podstawie odpowiednich zezwoleń władz państwowych – organizowanie egzaminów państwowych i przyznawanie odpowiednich uprawnień ekspertom (specjalistom).
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie psychotroniki i zagadnień pokrewnych, na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 5. Sprzedawanie własnych i obcych wyrobów potrzebnych w działalności psychotronicznej – osobom prawnym i fizycznym – po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. Pośredniczenie między tymi osobami w sprzedaży wydawnictw psychotronicznych i sprzętu używanego do celów psychotronicznych.
 6. Organizowanie seminariów, wczasów szkoleniowo-relaksacyjnych, projekcji filmów (w tym video) i przeźroczy, a także pokazów, wystaw, konkursów oraz innych imprez umożliwiających pogłębianie wiedzy psychotronicznej i zarazem jej popularyzowanie.
 7. Dokonywanie oceny przydatności i weryfikacji sprzętu psychotronicznego na zasadach ujętych Regulaminem.
 8. Wykonywanie ekspertyz, jak też innych usług dla osób fizycznych i prawnych w zakresie psychotroniki oraz zagadnień pokrewnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 9. Wdrażanie metod psychotronicznych do praktyki społeczno-gospodarczej;
 10. poszukiwanie punktów poboru wody oraz wytyczanie studni i przemysłowych ujęć wody, a także dokonywanie oceny terenów i obiektów pod względem zagrożenia promieniowaniem geopatycznym oraz zabezpieczania przed jego skutkami, jak też lokalizacja złóż mineralnych, obiektów archeologicznych i innych.
 11. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji, sympozjów i seminariów w celu wymiany doświadczeń z dziedziny psychotroniki i zagadnień pokrewnych – po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
 12. Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie prac badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy.
 13. Prowadzenie własnych pracowni badawczych.
 14. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi i służby zdrowia, organizacjami społecznymi, przemysłem, rolnictwem itp. w zakresie realizacji celów statutowych Towarzystwa, a zwłaszcza:
  a) rozwijanie badań dotyczących psychotroniki i zagadnień pokrewnych,
  b) opracowywanie sposobów praktycznego wykorzystania tych zjawisk w życiu społeczno-gospodarczym,
  c) zapewnianie bieżących informacji o osiągnięciach na świecie w dziedzinie psychotroniki i zagadnień pokrewnych,
  d) popularyzowanie naukowych poglądów na zagadnienia psychotroniczne i pokrewne.
 15. Udział w pracach międzynarodowych organizacji oraz międzynarodowych imprezach zajmujących się psychotroniką i zagadnieniami pokrewnymi.
 16. Współpraca i wymiana doświadczeń z zagranicznymi organizacjami, placówkami naukowo-badawczymi oraz stowarzyszeniami zajmującymi się psychotroniką i zagadnieniami pokrewnymi.
 17. Tworzenie i prowadzenie bibliotek oraz czytelni wydawnictw w zakresie psychotroniki i zagadnień pokrewnych.
 18. Propagowanie idei psychotronicznych i dorobku psychotroniki m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 19. Organizowanie odczytów i wykładów.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel polski, który zgłosi pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa, opłaci wpisowe i zostanie przyjęty uchwałą Zarządu.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
  b) korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
  c) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest:
  a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  b) regularnie opłacać składki członkowskie,
  c) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.

§ 9

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która popiera cele Towarzystwa, złoży pisemne zobowiązanie płacenia zadeklarowanych składek, opłaci wpisowe i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązki członków zwyczajnych, mogą korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa według zasad ustalonych przez Zarząd, a ponadto składać wnioski w sprawach działalności Towarzystwa i brać udział w zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.
 3. Członka wspierającego reprezentuje jeden jego przedstawiciel.

§ 10

 1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub idei, do realizacji których powołane zostało Towarzystwo.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Towarzystwa.
 3. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.

§ 11

 1. Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:
  a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
  b) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich za okres przekraczający pół roku,
  c) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:
  – działania na szkodę Towarzystwa,
  – naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa,
  – skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członków przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 12

 1. Władzami Towarzystwa są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna,
  d) Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lat.
 2. W przypadku zmniejszenia (np. wskutek ustąpienia) w trakcie kadencji liczby członków władz Towarzystwa, władzom tym przysługuje prawo kooptacji członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 13

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. Z głosem decydującym w Walnym Zebraniu Członków uczestniczą tylko członkowie zwyczajni, zaś członkowie wspierający, zgodnie z postanowieniem § 9 ust. 2 statutu, mogą brać udział w Walnym Zebraniu Członków wyłącznie z głosem doradczym.
 3. Dla ważności podejmowanych uchwał w pierwszym terminie niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Towarzystwa.
 4. W razie braku quorum w pierwszym terminie otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie, w pół godziny po pierwszym i uchwały Walnego Zebrania Członków są wówczas ważne bez względu na liczbę obecnych.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o których mowa w paragrafie 24.
 6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, przy czym na żądanie 1/3 obecnych, głosowania poszczególnych spraw mogą być przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
 7. Walne Zebrania Członków mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
 8. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd zawiadamiając pisemnie uczestników Zebrania o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na miesiąc wcześniej.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zajmuje się sprawami, dla których zostało zwołane. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie: Komisji Rewizyjnej, Zarządu lub 1/5 członków Towarzystwa.

§ 14

Walne Zebranie Członków ma następujący zakres działania:

 1. Uchwala program działalności Towarzystwa.
 2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
 3. Decyduje w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Wybiera władze: Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński.
 5. Uchwala zmiany Statutu.
 6. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.
 7. Podejmuje inne uchwały oraz zatwierdza regulaminy Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 15

Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków danej władzy. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.

§ 16

 1. Zarząd składa się z 4 – 7 członków i wybiera ze swego składu Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a sprawozdanie ze swojej działalności składa przed Walnym Zebraniem Członków.
 3. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§17

Do zadań Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Kierowanie działalnością i realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz wnioskami Komisji Rewizyjnej.
 3. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji oraz ustalanie zasad ich działalności.
 4. Opracowanie, uchwalanie, zatwierdzanie wytycznych i regulaminów wewnętrznych, w tym regulaminu działania Zarządu.
 5. Ustalanie planów działalności Towarzystwa oraz czuwania nad ich wykonywaniem.
 6. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
 7. Podejmowanie decyzji majątkowych i finansowych dotyczących całego Towarzystwa.
 8. Zwołanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa oraz opracowanie sprawozdań z działalności Towarzystwa, wykonania budżetu i stanu finansowego, a także innych materiałów na Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
 9. Decydowanie o wstąpieniu do krajowych lub zagranicznych organizacji.
 10. Nadawanie honorowych tytułów.
 11. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.
 12. Określanie zasad i kierunków współdziałania Towarzystwa zwłaszcza z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, placówkami naukowo-badawczymi i służbą zdrowia, organizacjami społecznymi, przemysłem i rolnictwem.
 13. Zatwierdzanie programów szkolenia.
 14. Organizowanie współpracy zagranicznej.
 15. Przyznawanie uprawnień specjalistom (ekspertom), zgodnie z regulaminem na wniosek zainteresowanych.

§ 18

 1. Organem kontrolnym Towarzystwa jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
 3. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należą: kontrola całokształtu działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa pod względem celowości, rzetelności i prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 4. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do prowadzenia kontroli co najmniej raz w roku.
 5. Komisja Rewizyjna w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Towarzystwa ma prawo wystąpić do Zarządu na najbliższym jego posiedzeniu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i zażądać wyjaśnień, a w ciągu roku sprawdzić czy wnioski zostały zrealizowane.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania od Zarządu przekazywania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 7. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 8. Komisja Rewizyjna obowiązana jest do sporządzania sprawozdań ze swych czynności i przedstawiania tych sprawozdań oraz wniosków na Walnym Zebraniu Członków, w tym w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 19

 1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy w Towarzystwie.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

§ 20

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa i posiada następujące kompetencje:
  a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem statutu przez członków Towarzystwa,
  b) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa,
  c) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.
 4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
 5. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. Postępowanie zamyka wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do Walnego Zebrania Członków.
 7. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:
  a) upomnienie,
  b) wykluczenie z Towarzystwa.

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§ 21

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
  a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
  b) wpływy z działalności statutowej,
  c) wpływy z działalności gospodarczej,
  d) darowizny, zapisy, dotacje.
 1. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.
 2. Do ważności pism i dokumentów finansowych oraz umów dotyczących spraw finansowych w zakresie działalności Towarzystwa wymagane są dwa podpisy: Prezesa Zarządu i Skarbnika albo osoby upełnomocnionej do tego przez Zarząd.
 3. Do ważności innych pism i dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa wymagany jest podpis: Prezesa Zarządu albo innej osoby przez niego upoważnionej.

§ 22

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji jego celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony w całości na realizację celów statutowych.

§ 23

W celu zachowania przejrzystości działania Towarzystwa oraz uniemożliwienia wyprowadzania
majątku poza Towarzystwo zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 24

Uchwały w przedmiocie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa zapadają na Walnym Zebraniu Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Towarzystwa w pierwszym terminie. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 25

W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.

Print Friendly, PDF & Email
Podaj dalej: