Stowarzyszenie Badaczy, Rzeczoznawców i Miłośników Psychotroniki

Rok 1976, 27 września (poniedziałek) – krótko o historii Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego:

Ψ Jako podmiot prawny zrzeszający i reprezentujący polskie środowisko psychotroników stanowimy nieprzerwaną kontynuację zarejestrowanego jesienią 1976 roku w Warszawie Stowarzyszenia Radiestetów – Radomska 4. Powołała je grupa osób działających w Sekcji Psychotroniki Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, która to z kolei miała swoje korzenie w utworzonej pod koniec 1972 roku Międzynaukowej (międzydyscyplinarnej) Sekcji Parapsychologicznej Klubu „3 Kontynenty” powołanej głównie z inicjatywy Lecha Emfazego Stefańskiego i Bogusława Choińskiego. Był to najprawdopodobniej pierwszy sformalizowany przejaw działalności psychotronicznej w PRL. Kontynuowany był duch Polskiego Towarzystwa Parapsychologicznego powstałego w 1938 roku ze zjednoczenia wielu organizacji okresu II Rzeczypospolitej. Organizacje tamtego czasu to między innymi: Polskie Towarzystwo Badań Psychicznych, Warszawskie Towarzystwo Psychofizyczne, Polskie Towarzystwo Metapsychiczne, Polskie Stowarzyszenie Metapsychiczne. Nazwiska tamtego czasu to między innymi: Alfons Crawier, Prosper Szmurło, Tadeusz Sokołowski.

Zebranie założycielskie rozpoczęło (wg. protokołu) o godz. 16:30 dnia 27 września 1976 w Warszawie, w lokalu “Domu Technika” przy ul. Czackiego 3/5. Na sali obecnych 20 osób, Na liście obecnych również mgr. Lech (Emfazy) Stefański z wpisanym “miejscem pracy” Towarzystwo Cybernetyczne (!). Przewodniczył Stefan Homan, a na sekretarza zebrania wybrano Józefa Świecińskiego.

Lista obecności Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie
27-IX-1976 str. 1 z 2 (adresy blurowane)
Lista obecności Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie 27-IX-1976 str. 2 z 2 (adresy blurowane)
Protokół Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie 27-IX-1976 str. 1 z 1
Pismo przewodnie wniosku o wpis Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie 27-IX-1976 str. 1 z 1
Anonimowa notatka w aktach dot. rejestracji. Najprawdopodobniej o złożeniu wniosku o wpis Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie
Zgłoszenie ukonstytuowania się Zarządu Stowarzyszenia Radiestetów w dniu 26 listopada 1976 po Walnym Zebraniu Członków w dniu 18 listopada 1976 w Pałacu Kultury i Nauki
Lista członków Zarządu Stowarzyszenia Radiestetów wybranych przez Walne Zebranie Członków w dniu 18 listopada 1976 w Pałacu Kultury i Nauki (adresy blurowane)
Fragment zatwierdzonego przez władze Statutu Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie

Kolejne re-rejestracje Stowarzyszenia Radiestetów wymuszone zmianami prawa

Re-rejestracja w 1980 storna 1 z 3
Re-rejestracja w 1980 storna 2 z 3
Re-rejestracja w 1980 storna 3 z 3


Ψ W związku z rosnącą liczbą członków reprezentujących inne dziedziny psychotroniki niż radiestezja, z inicjatywy ówczesnego prezesa Lecha Emfazego Stefańskiego (oraz, między innymi:  Jacka Papiewskiego, Jerzego Prokopiuka) w grudniu 1983 roku, Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o przekształceniu, z dniem 1 stycznia 1984, SRW w Towarzystwo Psychotroniczne.

Ψ W marcu 1987, by zdecentralizować koordynowanie niezwykle popularnego w tamtym czasie ruchu psychotronicznego, dokonano przekształcenia TP w Polskie Towarzystwo Psychotroniczne, które w którymś momencie zarządzało nawet 24 oddziałami regionalnymi.

Przekształcenie Towarzystwa Psychotronicznego w Polskie Towarzystwo Psychotroniczne
Jedna z list roboczych-adresowych federacji (PTP) – przypominamy, to czas kiedy Windows był w wersji 1.0, a PC kosztował fortunę i w PRL był niedostępny. Przeglądając archiwa PTP nabiera się uznania dla pracy konsekwencji i naszych poprzedników 🙂
Jeden z niekończącej się “papirologii”, ale o tyle cenna, że zawiera definicje i własnoręczny podpis nieodżałowanego, zmarłego dużo, dużo za wcześnie w 1985 roku Jacka Papiewskiego, wspaniałego radiestety i niezwykle utalentowanego adepta techniki DU (doskonalenia umysłu) propagowanej przez Lecha Emfazego Stefańskiego
Przy okazji, świadkowie historii – codzienność PRL-u przykład 1 z 3
Przy okazji, świadkowie historii – codzienność PRL-u przykład 2 z 3
Przy okazji, świadkowie historii – codzienność PRL-u przykład 3 z 3

Ψ Znajdująca się w mniejszości, część ambitnej grupy radiestetów, w dużej mierze z inicjatywy wybitnej radiestetki Ewy Wilczyńskiej, postanowiła zarejestrować własne stowarzyszenie. 6 sierpnia 1992 roku powołano Stowarzyszenie Rzeczoznawców Radiestezji (SRR). W tym czasie prowadzenie PTP przejął Zarząd pod przewodnictwem równie silnej osobowości, wybitnej radiestetki i bioterapeutki Zofii Telesińskiej-Bratek, która kierowała PTP od 1989 roku do swojej nagłej śmierci w dniu 12 lutego 2017. Pamiętamy Ją jako człowieka wielkiego serca, nauczyciela i duchowego doradcę.

ciąg dalszy wpisu o historii PTP lata 1992 – 2021 nastąpi – prosimy o wyrozumiałość

Ψ Obecnie, jako Zarząd, staramy się dorównać zapałowi i pasji wszystkich poprzedników prowadzących nasze Stowarzyszenie przez te minione dekady lat i pokoleń. Mottem naszych działań są nasze Cele Statutowe:

  1. Poznawanie i badanie zjawisk psychotronicznych i pokrewnych oraz wypracowanie i rozwijanie metod racjonalnego wykorzystania tych zjawisk dla dobra ogółu społeczeństwa.
  2. Upowszechnianie wiedzy psychotronicznej dla rozwoju psychofizycznego człowieka, a także konieczności ochrony środowiska biologicznego.
  3. Rozwijanie u osób zainteresowanych ich zdolności psychotronicznych i innych pokrewnych zdolności, m.in. do tzw. „paranormalnego” odbioru informacji, poprzez stosowanie ćwiczeń psychotronicznych.
  4. Wykorzystywanie metod psychotronicznych do podnoszenia sprawności psychofizycznej osób.
  5. Prowadzenie badań w zakresie psychotroniki i zagadnień pokrewnych.

Stowarzyszenie, przy zachowaniu swojej osobowości prawnej, zmieniało nazwę:

  • Stowarzyszenie Radiestetów w Warszawie
  • Towarzystwo Psychotroniczne
  • Polskie Towarzystwo Psychotroniczne


Polskie Towarzystwo Psychotroniczne prowadzi działalność statutową i gospodarczą z zakresu psychotroniki. 
Jesteśmy organizacją pozarządową wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057139. REGON: 001256010, NIP: 5260001795

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i pragniemy by miało “własny charakter” wynikający z celów statutowych oraz działania, nie obciążony cechami osobowymi prowadzących stowarzyszenie. Zarząd działa na zasadzie wolontariatu i siłą niedoskonałej natury ludzkiej członkowie Zarządu mogą czasami prezentować się i reagować jak postacie z obrazu Jean Eugene Bulanda – wtedy prosimy o wyrozumiałość 🙂
Niezbędne informacje o prowadzących Stowarzyszenie są oczywiście dostępne na stronach Krajowego Rejestru Sądowego pod naszym nr Rejestru KRS jak wyżej.

UWAGA: Polskie Towarzystwo Psychotroniczne nie może gwarantować, że osoby, których dane personalne czy kontaktowe znajdują lub znajdowały  się na stronie psychotronicy.org czy mediach społecznościowych, świadczone usługi zawsze wykonają w jakości czy bezpieczeństwie jakich od nich wszyscy oczekujemy. Pozytywne wypowiedzi o tych osobach nie są rekomendacjami medycznymi w jakiejkolwiek formie. Zawsze prosimy pamiętać, iż poruszamy się w obszarach najczęściej nie badanych lub wręcz negowanych przez niektóre środowiska akademickie.

Polskie Towarzystwo Psychotroniczne gwarantuje wysoką jakość szkoleń prowadzonych według zatwierdzonego programu zajęć i przez wykładowców, którym powierzyliśmy prowadzenie tych zajęć.

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra “Dworzec Wileński”
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ i nasze DANE KONTAKTOWE

Print Friendly, PDF & Email