Jung & Pauli

Carl G. Jung & Wolfgang Pauli …

Jung – twórca psychoanalizy, Pauli – noblista, jeden z najważniejszych fizyków kwantowych – obydwaj zagorzali wyznawcy związku stanu psycho-somatycznego człowieka ze “stawaniem się” świata fizycznego (czyli psychotroniki!) i to w dodatku obok lub może nawet wbrew zasadom opisywanym rachunkiem prawdopodobieństwa.

Przykładowo: wykładanie kart wydaje się być przypadkowe, niemniej zadziwiająca jest zbieżność symboliki odkrywanych kart z tematyką postawionego przez pytającego zagadnienia.

Predykcja jest jedną z wielu domen jakie były treścią inspirującej wymiany listów Junga i Pauliego o poszukiwaniu istoty antropocentrycznego świata 🙂

Zapraszamy do osobistego postrzeżenia i doznania synchroniczności,

Enrico FermiWerner HeisenbergWolfgang Pauli

Tu link do ciekawego artykułu o tej samej tematyce (link)

Heraklit – rzeczywista i nieśmiertelna jest jedynie “zmiana”

Heraklit, niezwykły obserwator rzeczywistości żyjący 2500 lat temu – można by rzec pra-pra-odkrywca zasad fizyki kwantowej 

2.600 lat temu czyli czas kształtowania się nauki, racjonalności, ale i jej głównego zawistnego wroga, religii abrahamowych, przez których pasożytowanie na ludzkim umyśle straciliśmy co najmniej 2.500 lat rozwoju medycyny, nauk przyrodniczych, nauk społecznych. 2.500 lat spóźnienia w dochodzeniu do normalności, do człowieczeństwa. Polecamy 14 minutowe przypomnienie


Może to wszystko?! …

Może to wszyst­ko
dzie­je się w la­bo­ra­to­rium?
Pod jed­ną lam­pą w dzień
i mi­liar­da­mi w nocy?

Może je­ste­śmy po­ko­le­nia prób­ne?
Prze­sy­py­wa­ni z na­czy­nia w na­czy­nie.
po­trzą­sa­ni w re­tor­tach.
ob­ser­wo­wa­ni czymś wię­cej niż okiem.
każ­dy z osob­na
bra­ny na ko­niec w szczyp­czy­ki?

Może ina­czej:
żad­nych in­ter­wen­cji?
Zmia­ny za­cho­dzą same
zgod­nie z pla­nem?
Ig~a wy­kre­su ry­su­je po­ma­łu
prze­wi­dzia­ne zyg­za­ki?

Może jak do­tąd nic w nas cie­ka­we­go?
Mo­ni­to­ry kon­tro­l­ne włą­cza­ne są rzad­ko?
Tyl­ko gdy woj­na i to ra­czej duża.
nie­któ­re wzlo­ty po­nad grud­kę Zie­mi,
czy po­kaź­ne wę­drów­ki z punk­tu A do B?

Może prze­ciw­nie:
gu­stu­ją tam wy­łącz­nie w epi­zo­dach?
Oto mała dziew­czyn­ka na wiel­kim ekra­nie
przy­szy­wa so­bie gu­zik do rę­ka­wa.

Czuj­ni­ki po­gwiz­du­ją,
per­so­nel się zbie­ga.
Ach cóż to za istot­ka
z bi­ją­cym w środ­ku ser­dusz­kiem!
Jaka wdzię­czna po­wa­ga
w prze­wle­ka­niu nit­ki!
Ktoś woła w unie­sie­niu:
Za­wia­do­mić sze­fa,
niech przyj­dzie i sam po­pa­trzy!

Ziemia na żywo z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS

Zapraszamy do komentarzy
lub propozycji tematów na Grupie FB PTP

ZAPRASZAMY do PTP
ul. Ratuszowa to praskie centrum Warszawy. Ratuszowa 11 to ok. 300 metrów od stacji metra “Dworzec Wileński”
tu JAK DO NAS DOTRZEĆ i nasze DANE KONTAKTOWE

Print Friendly, PDF & Email